Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Projekty


Na našej škole sa od roku 1991 realizovalo veľa projektov. Ich cieľom bolo prehĺbiť kognitívne vedomosti žiakov, rozvíjať komunikačné a manuálne zručnosti a osvojovať si základy sociálnej interakcie.

K prvým projektom patria projekty:

 • AMOS,
 • Zeleň, ktorá vychováva,
 • Detskou rukou k prírode.

 

Projektov obohacujúce školské dianie a vzdelávanie bolo veľa. Medzi najúspešnejšie z nich patria:

 

 
NÁZOV  PROJEKTU
KOORDINÁTOR
     
1 Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím
Krajčí
2 Pomôž mi, aby som to povedal sám  
3 Pohnime svetom spoločne  
4 Evička nám ochorela  
5 Zručnosťou k samostatnému životu Jančová
6 Zdravie na tanieri Žiliaková
7 Zdravá a chutná výživa Žiliaková
8 Tvoríme vlastnú knihu učitelia slovenského jazyka
9 Čítame s radosťou Remišová
10 Otvorme sa svetu rozprávkou Mikulíková
11 Počítač, môj pomocník Remišová, Valerianová
12 Šport, v zdravom tele – zdravý duch      Králiková
13 Čítanie s porozumením Krajská knižnica, Halušková
14 Biblioterapia Valeriánová, Potočárová
15 Aromaterapia všetci pedagogickí zamestnanci
16 Deň otvorených dverí Halajová, Jančová
17 Hippoterapia Uhliariková, Sanigová, Jančová
18 Deň Zeme Halajová, Galvánek, Jančová
19 Môj stromček žije Galvánek, Jančová
20 Fajn deň v Zlíne Králiková
21 Most do nášho sveta Šulganová
22 Canisterapia – liečba psom Valerianová
23 Canisterapia (fórum pedagogiky) Valerianová, Jančová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Jedným z menovaných je projekt schválený Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pod názvom „Zručnosťou k samostatnému reálnemu životu“, operačný program Vzdelávanie. Prioritná os projektu je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, teda premena tradičnej školy na modernú.

 

Cieľom projektu je inovovať rozvojový program založený na moderných metódach, inovovaných učebných materiáloch a didaktických prostriedkoch v súlade s potrebami školy a prostredia. Špecifické ciele projektu sú zamerané na teoretickú a praktickú výučbu na integráciu zdravotne postihnutých žiakov A, B variantu a na rozvíjanie zmyslov žiakov C variantu formou zážitkovej činnosti.

Tento veľký projekt sa uskutočňuje od marca 2009 doposiaľ plnením týchto aktivít: 

 • Environmentálna výchova,
 • Človek a svet práce,
 • Matematika, práca s počítačom, informáciami a komunikácia,
 • Rozvíjanie zmyslov žiakov vzdelávaných podľa C variantu formou zážitkovej činnosti.

Za riadenie aktivít je zodpovedný jeden pedagogický zamestnanec, koordinátor Mgr. Miroslava Jančová.  Ďalších osem pedagogických zamestnancov pracuje ako odborný metodik projektu.

Realizovaním projektu a naplnením všetkých špecifických cieľov orientovaných na inováciu obsahu a metód vzdelávania a na vytvorenie nových učebných materiálov, prispejeme k naplneniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

V rámci projektu sme: 

 • vybudovali snoezelen terapeutickú záhradu a snoezelen kútik,
 • vytvorili počítačové triedy s interaktívnou tabuľou,
 • doplnenli kompenzačné  náradie do telocvične (lopty, stacionárny bicykel, suchý bazén s loptičkami, rotopéd),
 • zakúpili fyzioterapeutické pomôcky,
 • získali krmivo pre zoo – kútiky,
 • obohatili a podporili  realizácia terapií v C variante,
 • vytvorili metodické príručky,
 • vypracovali sa mnohé nové pracovné listy,
 • vytvorili nové počítačové didaktické hry,

čím sme  zvýšili úroveň výchovy, vzdelávania, ochrany zdravia, sociálnej klímy, úroveň životného prostredia.

 


 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET