Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home


Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018


V školskom roku 2017/2018 môžu deti navštevovať tieto záujmové útvary: počítačový krúžok, krúžok pre šikovné ruky, rezbársky krúžok, krúžky tvorivej dramatiky, tanečno-pohybový krúžok, športový krúžok.


 

Počítačový krúžok

Vedie: Mgr. Jana Keméňová 

Čas: pondelok od 12.45 do 13.30 h

Informačné technológie hýbu svetom, a preto sme aj v tomto roku pre žiakov pripravili možnosti vzdelávania sa v tejto oblasti na počítačovom krúžku. Celý krúžok je vedený hravou formu. Počas výučby sa snažíme rozvíjať logické myslenie, koncentráciu, zlepšovať vizuomotorickú koordináciu. Oboznamujeme sa s prácou na internete, napríklad vyhľadávanie informácií, spoznávanie vhodných detských webových stránok a riešenie internetových vzdelávacích, náučných a zábavných hier. Mladšie deti sa oboznamujú s jednoduchými programami na PC. Staršie deti využívajú nadobudnuté vedomosti vo vytváraní prezentácií a v práci so zložitejším softwérom. K dispozícii máme  interaktívnu tabuľu, počítačové zostavy pre každé dieťa a rôzne zaujímavé výučbové softvéry. Získané vedomosti a zručnosti majú možnosť každoročne prezentovať na súťaži „Môj priateľ počítač“.

 

 

Krúžok Šikovné ruky

Vedie: Mgr. Andrea Kocmánková, Mgr. Ľubomíra Gajdošíková

Čas: štvrtok od 12.45 do 14.15 h

Krúžok je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka. Pomocou krúžku sa deti oboznámia s rôznymi druhmi materiálov, pracovných nástrojov a techník. Zároveň sa naučia využívať prírodné materiály na estetizáciu svojho okolia. Pri práci sa rôznym  materiálom majú možnosť rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, pamäť, vnímanie, sebakontrolu, estetiku a kreativitu. Deti sa naučia realizovať rôzne techniky, ktoré budú prínosom pre reálny život.

Tešíme sa, že spoločne s deťmi vytvoríme pekné darčeky pre svojich blízkych.

 


Krúžok Malý rezbár

Vedie: Mgr. Božena Kinčíová, Mgr. Tatiana Mikovcová 

Čas: štvrtok od 12.45 do 14.15 h

Krúžok je určený pre žiakov 5 – 9 ročníka. Na tomto krúžku sa deti oboznamujú s rôznymi druhmi drevín. Osvoja si správnu manipuláciu s materiálom, nástrojmi ako aj bezpečnosť pri práci s drevom. Získavajú vzťah k drevu a zároveň aj k prírode a svojmu okoliu. Postupne sa naučia narábať s rezbárskymi nástrojmi a osvoja si tak jednoduché rezbárske techniky. Deti budú pracovať s prírodným materiálom kde majú možnosť rozvíjať kreativitu a tvorivý prejav. Pri práci si žiaci rozvíjajú motoriku, pamäť, vnímanie, predstavivosť, sebaovládanie a komunikáciu. Práca s drevom sa nám môže zdať náročná no niekedy stačí iba malá úprava rezaním, brúsením či maľovaním a vzniká pekný výtvarný doplnok alebo prejav.

Tešíme sa, že spoločne vytvoríme niečo zaujímavé a tým potešíme seba aj okolie.

 

 

Krúžok tvorivej dramatiky Zdravko

Vedie: Mgr. Mária Mikulíková, Mgr. Anna Harvánková, Bc. Barbora Brandýská

Čas: streda od 14.00 do 15.00 h

Tvorivá dramatika pomáha vychovať tvorivú a vnímavú osobnosť, ktorá je schopná tvorivo riešiť praktické problémy. Hravou formou vytvárame vhodnú pôdu na vyjadrenie vlastných myšlienok, nápadov a pocitov. Stvárnením divadelnej roly sa deti prenášajú do sveta fantázie, rozvíjajú si komunikačnú schopnosť, budujú zdravé sebavedomie, empatiu, vyjadrujú radosť z pohybu, spevu aj tanca. Divadelná hra prináša radosť a príjemný zážitok nielen hercom ale i divákom.

 

 

Krúžok tvorivej dramatiky Zdravkáčik

Vedie: Mgr. Anna Harvánková, Mgr. Mária Mikulíková, Bc. Barbora Brandýská

Čas: streda od 13.00 do 14.00 h

Divadielko ZDRAVKáčik je umenie pre deti s fantáziou. Prirodzenou činnosťou detí – hrou, si deti vytvárajú vlastný svet s vlastnými pravidlami, ktorý ich privedie k poznaniu rozprávok, riekaniek a piesní. Spevom, prednesom, rozprávkami, muzikoterapiou budeme prirodzenou formou rozvíjať komunikačné schopnosti, zdravé sebavedomie a tvorivosť detí.

 


Tanečno-pohybový krúžok TA-RA

Vedie: Mgr. Adriana Hnitková, Mgr. Andrea Haviarová

Čas: štvrtok od 13.00 do 14.00 h

Pohyb patrí medzi dôležitú súčasť našich životov. Cieľom tanečno-pohybového krúžku je využitie rôznych foriem pohybu a tanca vo výchovnom procese mentálne postihnutých detí. Často u nich pozorujeme narušenú koordináciu pohybov a sťažené vnímanie. Prácu v našom krúžku zameriavame na správne držanie tela, pravidelné dýchanie, rytmus, orientáciu, silu, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť a vnímanie hudby. Deti sa medzi sebou vzájomne zoznamujú, dochádza k uvoľneniu napätia, odstráneniu hanblivosti, rozvíjajú vlastnú tvorivosť a fantáziu. Snažíme sa, aby deti pochopili rytmus pomocou rôznych tanečných hier a riekaniek, čím aj rozvíjame reč.

"Tanec je umenie, ktoré hýbe ľudskou dušou."

 

         

 


Športový krúžok

Vedie: Mgr. Lenka Malíčková, Mgr. Darina Hollá 

Čas: štvrtok od 12.45 do 13.30 h

Pohyb a šport sú dôležitou súčasťou nášho života. Prostredníctvom športu sa u detí pestuje zdravá súťaživosť, vytrvalosť a budujú sa základy zdravého životného štýlu. Cieľom krúžku „Malý športovec“ je prostredníctvom loptových a pohybových hier rozvíjať u detí pozitívny vzťah k športu a zdraviu, ako aj vytvárať tímového ducha.

Krúžok bude realizovaný každý štvrtok od 12:45 do 13:30 v telocvični a v prípade priaznivého počasia aj v exteriéri. S deťmi sa naučíme základy basketbalu, minifutbalu, stolného tenisu, ako aj iných loptových hier. Súčasťou budú aj iné športové aktivity, súťaže a vychádzky do okolia školy.

  

 Zoznámte sa s našimi krúžkami formou prezentácie:

 

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET