Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

SpoluprácaSpolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi bola doposiaľ veľmi dobrá, preto je dôležité udržať si  získanú dôveru rodičov a nesklamať ich. Veľmi účinná pomoc je zo strany Občianskeho združenia rodičov školy, Rady školy, čo nás povzbudzuje do ďalšej tvorivej práce.

Snažíme sa zapájať rodičov do aktivít školy, uskutočňovať pre nich dni otvorených dverí, aby mali možnosť poznávať inovácie vo vzdelávacom procese, nové didaktické pomôcky, úpravu tried a priestorov. Stalo sa tradíciou pozývať rodičov a zákonných zástupcov, ako aj ďalších rodinných príslušníkov na celoškolské Vianočné akadémie, karnevaly, spoločenské tematizované mimoškolské podujatia školského klubu detí, či športové súťaže.

Pre žiakov je veľmi dôležitá spolupráca s inými školami, lebo sa prirodzenou cestou učia porozumieť iným jazykom, napríklad českému, získavajú nových priateľov, s ktorými si dopisujú, stretávajú sa a súťažia.

Spolupracujeme:            

 • s MŠ J. Borodáča v Žiline,
 • so ZŠ U Haldy v Ostrave,
 • so Strednou zdravotníckou školou v Žiline,
 • s Odborným učilišťom Fatranská v Žiline,
 • s Odborným učilišťom v Kysuckom Novom  Meste,
 • s Katolíckou univerzitou v Ružomberku,
 • s Domovom sociálnych služieb v Žiline,
 • s Jazdeckým klubom a majiteľmi cvičených  psov pre  canisterapiu,
 • s Mestskou políciou Žilina,
 • s farským kostolíkom na Vlčincoch,
 • s odbornými lekármi.
 • s KIA Motors Slovakia s. r. o.
 • s Johnson Controls

Ide o vzájomné sa obohacovanie v emocionálnej, poznávacej či sociálnej oblasti, o výmenu skúsenosti, motiváciu a hľadanie nových postupov a metód. Spolupráca s inštitúciami je na úrovni podpory školy v materiálnom vybavení, v získaní ďalších potrebných odborných informácii. Nenahraditeľnú podporu a pomoc má škola v spolupráci so zriaďovateľom Krajským školským úradom v Žiline.

 

Poďakovanie za dobrovoľnícku činnosť firme Johnson Controls

Chceli by sme vyjadriť poďakovanie zamestnancom firmy Johnson Controls za ich dobrovoľnícku činnosť a finančnú podporu, ktorou nám pomáhajú zveľaďovať naše priestory, vybavenie a služby už od roku 2007. Pomohli nám zrealizovať terapeutickú Snoezelen miestnosť, vrátane jej nákladného vybavenia, ktorú využívame na multisenzorickú stimuláciu detí s rôznym zdravotným postihnutím. Ich šikovné ruky nám tiež vymaľovali školskú jedáleň, školskú učebňu, upravili terapeutickú záhradu a prerobili rehabilitačnú miestnosť. Deti a klienti v nových terapeutických priestoroch zažívajú silné senzorické podnety, radosť a psychickú pohodu, ktorá má skutočne veľký vplyv na ich ďalší rozvoj. Zábery z vynovených priestorov si môžete pozrieť TU. Za zorganizovanie týchto aktivít a inšpiratívne nápady zvlášť ďakujeme koordinátorke a autorke projektov Ing. Petre Zelníkovej.

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET