Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

ProjektyProjekt "Naša zmyslová záhrada"

 

 

Čo je naším cieľom?

Ciele projektu (čo chceme aktivitami dosiahnuť, kde sa chceme dostať):

Hlavným cieľom bude odstraňovať pohybové bariéry u dieťaťa používaním kompenzačných pomôcok pri viacnásobnom postihnutí, sledovať postupný rozvoj kvality psychomotorického, zmyslového a emocionálneho vývinu a kvalitnejšieho pohybu ( v terapeutickej záhrade, v školskej záhrade a v telocvični).

 

Aké výsledky chceme dosiahnuť?

Svoje zámery k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí so špeciálno-pedagogickými potrebami zameriavame na dôležitú pohybovú oblasť rozvoja s cieľom: primerane rozvíjať pohybové schopnosti detí s mentálnym postihnutím.

Hlavným cieľom bude zmysluplné využívanie terapeutickej záhrady Snoezelen (ide o tzv. zmyslovú záhradu v átriu našej školy a školskú záhradu), na skvalitnenie zmyslového vnímania a sebarealizácie dieťaťa prostredníctvom používania rôznych kompenzačných snoezelen pomôcok v interiéri aj v exteriéryiškoly. Snoezelen terapia je netradičná, zážitková forma práce detí s postihnutím, sprostredkúva stimuláciu zmyslov v priamom kontakte s prírodou, podporuje kognitívne procesy.

 

Počet aktivít, podujatí, súvisiacich s projektom:

približne 5 aktivít na stimuláciu vestibulárneho a proprioceptívneho systému detí s mentálnym postihnutím.

 

Čo očakávame?

Plánujeme rozšíriť ponuku terapeutickej záhrady, školskej záhrady a telocvične o ďalšie kompenzačné pomôcky, ktorými by sme doplnili podporné aktivity, terapie a stimuláciu kompetencií detí s mentálnym postihnutím predškolského veku:

- dosiahnuť radosť a uvoľnenie, prejavenie túžby a ochoty pohybovať sa,

- využívať globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,

- napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí),

- manipulovať s predmetmi, náčiním, využívať na pohyb motivujúce pomôcky,

- vedieť udržať rovnováhu, orientovať sa v priestore,

- zistiť a rešpektovať zmyslovú a pohybovú toleranciu dieťaťa,

- podporovať u detí vôľové vlastnosti (trpezlivosť, nebojácnosť).

 

Podrobné informácie o aktivitách projektu:

Uvedené aktivity majú pomôcť pri odstraňovaní bariéry dieťaťa s mentálnym aj viacnásobným postihnutím s nevyhnutnosťou používať rôzne kompenzačné pomôcky. Aktivity a rôzne stimulačné dráhy sa budú obmieňať a dopĺňať podľa daného špecifického cieľa, ktorý vyplýva zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 pre deti s mentálnym postihnutím. Pri sledovaní postupného rozvoja kvality psychomotorického a zmyslového vývinu dieťaťa v terapeutickej záhrade, v školskej záhrade a telocvični za zameriame na:

- pohybové zručnosti (jemná, hrubá motorika),

- pohybovú obratnosť, koordináciu tela,

- odstránenie strachu z výšky a zo zmeny polôh, chôdze po schodoch,

- prepájanie pravej a ľavej hemisféry,

- precvičenie klenby chodidla,

- zážitok z nových skúseností a nových pohybových aktivít.

 

Aké aktivity budeme konkrétne robiť na dosiahnutie stanovených cieľov?

Názov: Stimulačná dráha

Termín: apríl 2013

Náplň: V stimulačnej dráhe bude dieťa zdolávať prekážky, prechádzať po masážnych pologuliach, skákať na trampolíne, prechádzať po kladine, preliezať cez tunel, vyliezať na rebriny, za súčasného hojdania na hojdačke hádzať lopty do nádoby, vychádzať po schodoch a púšťať sa po šmykľavke priamo do suchého bazéna, doplnením stimulačnej dráhy bude chodník v terapeutickej záhrade. V aktivite využijeme rotujúci kužeľ - na rozvoj detskej motoriky a pohybovej koordinácie, kužeľ sa môže točiť okolo svojej osi, deti sa v ňom môžu kolísať.

 

Názov: Ozdravný chodník

Termín: apríl 2013

Náplň: V tejto aktivite ide o taktilný chodník vyložený rôznymi materiálmi a povrchmi (skalky, kamene, kôra, šišky a pod.). Nachádza sa v terapeutickej záhrade v átriu školy, chodí sa po ňom aj naboso. Vhodná bude aj chôdza so zavretými očami, tak sa môže dieťa zamerať aj na vnímanie hmatom. Deti si budú precvičovať cviky na klenbu chodidla. Aktivita bude doplnená rehabilitačno - ortopedickým chodníkom, ktorý je vhodný pri prevencii a liečbe plochých nôh, na posilňovanie svalov a kĺbového aparátu.

 

Názov: Rozprávková cestička č. 1.

Termín: máj - jún 2013

Náplň: 1. časť v telocvični - stretnutie s rozprávkou - deti sa prostredníctvom pohybových aktivít stretnú s rozprávkovými postavami, budú lietať na metle ako ježibaba (Perníková chalúpka), prechádzať cez vodu (guličkový bazén), cez most (molitanový kruh), cez korene stromov (cez lano), precvičovať si budú hrubú motoriku, koordináciu pohybov, obratnosť a nebojácnosť. Jemnú motoriku si budú precvičovať s postavičkou Dievčatka so zápalkami – budú zbierať rozsypané zápalky do škatuľky.

 

Názov: Rozprávková cestička č. 2.

Termín: máj - jún 2013

Náplň: 2. časť bude realizovaná v priamom kontakte s prírodou, V terapeutickej záhrade Snoezelen si deti vyskúšajú ako Janko s Marienkou chodili po lese - jedno dieťa sprevádza druhé. Úohou v tejto aktivite bude previesť svojho kamaráta po záhrade aj so zaviazanými očami, aby dokázal vnímať povrch po ktorom chodí (drevo, tráva, kamienky), zvuky (spev vtákov, vietor, ozvučné drievka, zvonce), ovoňal rastlinky, bylinky, skúsil, akú majú chuť (napr. pažítka, medovka...). V spolupráci s deťmi z MŠ - Borodáča Žilina budeme rozvíjať aktivizáciu dieťaťa, dôveru, empatiu, ohľaduplnosť, predstavivosť a koordináciu pohybov pomocou verbálnej komunikácie.

 

Názov: Rozprávková cestička č. 3.

Termín: máj - jún 2013

Náplň: 3. časť bude realizovaná v školskej záhrade.  Deti budú napodobňovať pohyby zvierat pomocou kariet, ktoré im uľahčia napodobňovanie. S využitím QUADRO stavebnice (veľká farebná stavebnica, ktorá poskytuje množstvo rôznych aktivít v interiéri aj v exteriéri) skúsia s pomocou pani učiteliek vytvoriť priestorový objekt Perníkovú chalúpku.

 

Ako bude zabezpečená dlhodobejšia udržateľnosť projektu po jeho skončení?

Uvedené aktivity v stimulačnom prostredí  našej terapeutickej záhrady a triedy budú prebiehať počas celého nasledujúceho školského roka, keďže plníme aktivity z pracovného plánu našej školy aj prostredníctvom terapií, ktoré pomáhajú deťom predškolského veku so špeciálnopedagogickými potrebami. Stimulačné prostredie je potrebné neustále dopĺňať kompenzačnými pomôckami, aktivity modifikovať podľa potrieb rozvoja schopností a možností detí.

 


 

Plnenie projektu "Naša zmyslová záhrada" spolu s deťmi z MŠ Borodáča v Žiline

     V jedno pekné júnové dopoludnie sme sa opäť stretli s našimi kamarátmi z MŠ - Borodáča v  terapeutickej záhrade Snoezelen. Terapia Snoezelen je netradičná zážitková forma práce detí s postihnutím aj bez postihnutia, sprostredkúva stimuláciu zmyslov v priamom kontakte s prírodou, podporuje kognitívne procesy. 

      V rámci aktivít projektu a dobrej spolupráce si aj naši malí hostia mohli vychutnať čaro a pokoj záhrady a spoznávať prírodu všetkými zmyslami. So zaviazanými očami vnímali povrch  (drevo, trávu, kamienky), zvuky (spev vtákov, vietor, tečúcu vodu vo fontáne), hrali na zvoncoch a ozvučných drievkach. Ovoňali rastlinky, bylinky, skúsili akú má chuť pažítka či mäta. Spoločne si vyskúšali s krátkou básničkou ako rastie malý stromček, vnímali  mäkučký koberec – trávnik, do piesku si kreslili paličkami. Popolievali všetky kvietky a pozbierali odpadky po záhrade. V závere si všetci postavili z veľkej farebnej stavebnice domček. Ale ktorá rozprávková bytosť tam bude bývať, tak to nám naši kamaráti neprezradili .

kolektív učiteliek ŠMŠ

 

Aktivity projektu v terapeutickej záhrade Snoezelen
  Aktivity projektu v telocvični
 
chvíľku počkaj pre načítanie galérie
  chvíľku počkaj pre načítanie galérie

 

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET