Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Školský klub detí


Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka 13, ktorú navštevujú iba deti s mentálnym postihnutím alebo deti s viacnásobným postihnutím, pričom MP je dominantné. ŠKD nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠZŠ a v čase mimo vyučovania poskytuje plnohodnotné využívanie voľného času MP deťom všetkých stupňov MP (variant A, B, C).

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa výchovného programu "Svet očami detí". Do obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti je zahrnutá aj práca v záujmových krúžkoch (ručné práce, športový, hudobno-pohybový, harmonizačný, výtvarný krúžok).

ŠKD má zriadených 6 oddelení s priemerným počtom 54 detí, s ktorými pracuje 6 kvalifikovaných vychovávateliek.

 

Personálne zabezpečenie:

 

Vedúca ŠKD - Mgr. Emília Melková

Vedúca MZ vychovávateliek - Mgr. Emília Melková

 

1. oddelenie - Janka Horecká

2. oddelenie - Janka Hajašová

3. oddelenie - Mgr. Emília Melková

4. oddelenie - Mgr. Jaroslava Vržďáková

5. oddelenie - Mgr. Annamária Butková

6. oddelenie - Mgr. Romana Ďurneková

 

Prevádzka v ŠKD: pondelok - piatok v čase od 06,30 do 16,00 hod.

Poplatok za ŠKD: mesačne 6,50 eur, v prípade sociálnej odkázanosti 3,25 eur mesačne (platné od 1.2.2018).

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET