Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Poskytované služby a naše aktivity


Prioritné činnosti:

 

 

Depistáž - včasné vyhľadávanie a podchytenie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika

 

Intervencia a poradenstvo - so zameraním na:

 

 • včasnú stimuláciu detí s vývinovým zaostávaním alebo s postihnutím
 • individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť
 • logopedickú starostlivosť
 • rehabilitačnú starostlivosť
 • liečebno-pedagogickú starostlivosť
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • stimulačné programy pre deti predškolského veku
 • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
 • komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných školách
 • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami
 • poradenskú činnosť v otázkách formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnopedagogickými problémami
 • prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET