Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Špeciálna materská škola


"Spôsob akým sa slabé deti posilňujú, je rovnaký, akým sa silné zdokonaľujú." (Mária Montessoriová)

 

 Ukážky edukačných aktivít

 

Školský rok sme otvorili 4. septembra 2017 príhovorom pani riaditeľky a zástupkyň škôl. Zapísaných je 27 detí v dvoch triedach s poldennou a dvoch triedach s celodennou prevádzkou. Personálne obsadenie tried:

I.                 trieda - p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková

trieda -  p. učiteľka Mgr.  Zuzana Vavreková

II.        trieda - p. učiteľka Margaréta Adamovová

           trieda - p. učiteľka Mgr. Martina Janurová

III.       trieda - p. učiteľka Mgr. Marta Lašová

           trieda - p. učiteľka Mgr. Daniela Belušíková

IV.       trieda - p. učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková

           trieda - p. učiteľka Bc. Petra Zaparaníková

 

28.08.2017 bol na pedagogickej rade predložený nový Školský vzdelávací program „Šťastné deti“, ktorý bol vypracovaný na základe schváleného Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schválený 15. mája 2017. Súčasťou nového vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ je aj vypracovaný Individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím.  

Pre deti aj v tomto školskom roku je pripravených množstvo aktivít, ako spolupráca so ŠZŠ a CŠPP na ul. Vojtaššáka 13 v Žiline, s MŠ Borodáča 6  v Žiline, s MŠ Čajakova 4 v Žiline, špeciálnymi pedagógmi, školským logopédom, liečebným pedagógom a psychológom.

Deti budú absolvovať aj rôzne terapie: hipoterapiu, canisterapiu, arteterapiu a terapie v snoezelen záhrade a v snoezelen terapeutickej miestnosti CŠPP.       

 

Špeciálna materská škola vychádza z analýzy doterajšej praxe a skúseností a vo výchove a vzdelávaní detí so špeciálnopedagogickými potrebami sa zameriava na rozvoj v týchto oblastiach:

 • primerane rozvíjať pohybové schopnosti v jemnej a hrubej motorike,

 • rozvíjať verbálne, neverbálne komunikatívne schopnosti,

 • rozvíjať základné grafomotorické zručnosti,

 • osvojiť si hygienické návyky,

 • rozvíjať samostatnosť pri sebaobslužných návykoch,

 • rozvíjať schopnosť sebarealizácie pri výtvarnom, hudobnom a tanečnom prejave,

 • rozvíjať pozitívne morálne a vôľové vlastnosti,

 • rozvíjať kultúrne a spoločenské návyky,


Venujeme sa komplexnej edukačnej starostlivosti - využívame individuálny prístup špeciálnych cvičení zameraných na zmyslové vnímanie a rôzne aktivity ako sú:

 • práca s Lego Dacta - rozvoj jemnej motoriky,

 • aromaterapia , biblioterapia, muzikoterapia

 • pitný program, stomatohygiena

 • hipoterapia a canisterapia

 • fyzioterapia a masáže

 • výlety rodným krajom – zážitkové učenie,

 • využívanie terapeutickej záhrady Snoozelen k rozvoju všetkých zmyslov,

 • využívanie interaktívnej tabule, počítačovej techniky na osvojovanie a upevňovanie nadobudnutých poznatkov v edukačných aktivitách.

 


Školský rok 2016/2017

Školský rok sme otvorili 5. septembra 2016 príhovorom pani riaditeľky a zástupkýň škôl.

Zapísaných je 31 detí v dvoch triedach s celodennou a dvoch triedach s poldennou prevádzkou.

Personálne obsadenie tried:

I. trieda     p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková

                   p. učiteľka Mgr. Zuzana Vavreková

II. trieda     p. učiteľka Margaréta Adamovová

                   p. učiteľka Mgr. Martina Janurová

III. trieda    p. učiteľka Mgr. Marta Lašová

                   p. učiteľka Mgr. Daniela Belušíková

IV. trieda   p. učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková

                   p. učiteľka Mgr. Lenka Kollárová

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“, ktorý bol doplnený a schválený na pedagogickej rade dňa 27.8.2013. Podľa tohto plánu sa v našej edukačnej činnosti budeme zameriavať na rozvoj oblastí:

 • komunikatívnych,
 • kognitívnych,
 • psychomotorických,
 • sociálno-emocionálnych.

Pre deti je aj tento rok pripravených množstvo aktivít, ako i spolupráca so ŠZŠ a CŠPP na ul. Vojtaššáka 13 v Žiline, s MŠ Borodáča 6 v Žiline, s MŠ Čajakova v Žilina, s CVČ v Žiline, pediatrom, pedopsychiatrom, neurológom, špeciálnymi pedagógmi, školským logopédom a inými odborníkmi.

Deti budú absolvovať aj rôzne terapie: canisterapiu, hipoterapiu, arteterapiu a terapie v snoezelen záhrade, ako aj v novej snoezelen terapeutickej miestnosti CŠPP.

 


Archív aktualít:

 

Rodičovské združenie

Dňa 10.09.2015 sa konalo rodičovské združenie. Rodičia sa oboznámili s vnútorným poriadkom školy, denným poriadkom tried, s plánom aktivít, akcií a plánom rodičovského združenia na školský rok 2015/2016. Rodičia odsúhlasili rodičovský príspevok vo výške 40 €. Poplatok na stravu je 1,19 € na deň a poplatok za pobyt v ŠMŠ je 13,00 . Deti v predškolskom veku sú od poplatku oslobodené.

Uskutočnila sa aj voľba členov revíznej komisie na kontrolu finančných prostriedkov, kde bolo zvolení zvolili členovia: p. Rapanová, p. Konfala a p. zástupkyňa ŠMŠ p. Zuzana Karkošiaková. Do stravovacej komisie bol zvolený p. Rišo.

Deťom, ktoré nemajú osvojené hygienické návyky, je zabezpečená hygienická starostlivosť pani Rapanovou. Rodičia majú k dispozícii aj webovú stránku školy: www.szsza.sk (Mgr. Lenka Kollárová)

 

Môj stromček žije

V piatok 23. októbra 2015 sa na našej škole po roku opäť zrealizovala veľká spoločná akcia plná pestrých aktivít, rôznorodých výtvorov z toho, čo nám farebná jeseň aj tento rok priniesla . V každej triede sa tvorilo a tvorilo. Detičky z prvej a druhej triedy vytvárali papierový strom aj farebné masky. V tretej triede nám rozkvitla papierová šípka. Veľa listov si nazbierali detičky zo štvrtej triedy a z nich vznikli veľmi zaujímavé sovy. Farebnosť zavítala aj do piatej triedy, kde vietor privial listy medzi deti, ktoré ich nalepovali na jeden veľký strom. Detičky sa podelili  so svojimi krásnymi výtvormi aj s ostatnými a hneď si ich s pani učiteľkami zaniesli na spoločnú výstavku . (Mgr. Zuzana Karkošiaková)


Deň jablka

Dňa 26. októbra 2015 sme mali v našej ŠMŠ „Deň jablka“. Deti si v triedach vyrábali jabĺčka rôznymi technikami: otláčali, nalepovali ich na strom, do košíka. Veľkú radosť mali pri modelovaní zo slaného cesta, keď vykrajovaním a vyťahovaním vznikali originálne jabĺčka, ktoré dotvorili semienkami. Ďalšie prekvapenie ich čakalo v telocvični, ktoré si pripravila pani učiteľka Vavreková. Pre deti bolo pripravených 6 aktivít, na ktorých sa deti dobre zabavili, ale si aj zasúťažili. V 1. a 2. aktivite si deti precvičili svoju obratnosť a rýchlosť v pohybových hrách „Smutný maco“ a „Na vranu a zvieratká“. V 3. aktivite „Hra o zvieratkách z rozprávky“ deti na pripravenej dráhe z telocvičného náradia napodobňovali pohyb zvierat: zajko - skákali po balansujúcich obláčikoch, ježko – nosili jabĺčka v batohu. V 4. aktivite deti priraďovali červíka k odtrhnutému jablku podľa farby. V 5. a 6. aktivite si deti precvičili zručnosť: vytvárali jablko a ježka z prírodnín a PET vrchnákov. Po skončení aktivít boli deti odmenené jabĺčkom a jablkovým nápojom. Deti si v tento deň dobre zasúťažili a spolu s učiteľkami sa veselo zahrali a zabavili. (Mgr. Zuzana Vavreková)

 

Canisterapia

V dňoch 15. a 29. októbra 2015 po našej ŠMŠ behali štyri biele labky sučky Funny. Funny nás opäť zabavila, poučila, uvoľnila a priniesla dobrú náladu. Deti si s ňou precvičili úchop drobných predmetov, spoznávali farby pri pečení koláčov, rozvíjali vizuomotorickú koordináciu stavbou veže z pestrofarebných pohárikov, ukrývali v triede granulky, dokonca si s Funny zopakovali počítanie do päť. Potom pani canisterapeutka teta Ľubka deti na Funny polohovala. Aktivít bolo veľa, no najdôležitejšie bolo prekonávanie strachu a rozvíjanie empatie voči zvieratku. (Mgr. Lenka Kollárová)

 

Návšteva MŠ Čajakova

Dňa 22. októbra 2015 sme navštívili a zároveň začali vzájomnú spoluprácu s deťmi v MŠ Čajakova 4 v Žiline, konkrétne v triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Deti s p. učiteľkou nám ukázali svoju triedu, hračky, pripravili si básničky, pesničky a riekanky s jesennou tematikou. Potom zavolali naše deti do spoločných hier a ponúkli im občerstvenie. Ukázali nám miestnosť, kde si deti cvičia zrak a aké pomôcky pri tom používajú. S deťmi sme sa rozlúčili a pozvali sme ich na návštevu našej ŠMŠ v novembri. (Mgr. Katarína Jakubičková)


Výtvarno-kreatívny krúžok Šikulko

Jeseň je už pomaly za nami a deti v našej ŠMŠ sa 26. októbra 2015 oboznámili s jej pestrosťou. Pomohla nám k tomu aj Peťka, ktorá v našej škôlke vedie Výtvarno-kreatívny krúžok Šikulko. S jej pomocou deti vytvorili na papieri niekoľko základných druhov ovocia – hrušky, jablká a slivky. Trhaním a lepením farebného papiera rôznych odtieňov ovocie na papieri postupne dozrievalo. V úplnom závere sa ku každému dielu vkradol aj zvedavý ježko, ktorého si tam deti nalepili. Deti si pri tejto príležitosti zopakovali aj starú známu riekanku Spadla hruška zelená.

Spadla hruška zelená,
rozbila si kolená,
teraz plače na zemi
dobré lieky dajte mi.

Ty si hruška nezbedník,
nepomôže ti už nik,
veď si dobre vedela,
že si ešte nezrelá.

(Mgr. Daniela Belušíková)

 

Návšteva v ZOO

V utorok 3. novembra 2015 sme dostali milé pozvanie od našej pani vedúcej výtvarného krúžku  Peťky na návštevu do Centra voľného času na Zvolenskej ulici na sídlisku Vlčince. V mini ZOO o ktorú sa starajú milovníci zvierat a deti v rôznych krúžkoch, nám ujo Robo poukazoval všetky zvieratká. Rybky, pavúčiky, korytnačky, ale aj rôzne hady. Svojou prítomnosťou nás potešil aj dikobraz, škrečkovia, zajačiky aj biela sliepočka. Naši malí odvážlivci si mohli zvieratká aj pohladkať a  predškloláčka Emmka sa nebála ani malej užovky . (Mgr. Zuzana Karkošiaková)


Výtvarno-kreatívny krúžok Šikulko

Dňa 24. novembra 2015 deti na výtvarno-kreatívnom krúžku Šikulko vytvárali pavučinu s pavúkom. Najskôr na papieri spájali protiľahlé body a následne dokreslili čiary vodorovné a zvislé. Telo pavúka nalepili na pavučinu. Nastrihané pásiky papiera prilepili k telu. Doplnili oči pavúka a dielo bolo hotové. Táto tvorivá aktivita vytvárala v deťoch pocit radosti a uspokojenia. Pracovali v uvoľnenej atmosfére, pričom nadobúdali nové zručnosti. (Mgr. Martina Janurová)

 

Návšteva detí z MŠ – Čajakova, Žilina – Spoločné rozvíjanie zmyslov

Vo štvrtok 26. 11. 2015 nás navštívili kamaráti zo špeciálnej triedy detí so zrakovým postihnutím. Spoločne sme išli objavovať svet okolo nás prostredníctvom všetkých zmyslov, tak ako v triedach, aj v našej terapeutickej Snoezelen miestnosti. V III. a v IV. triede deti poznávali predmety zrakom, hmatom, rozvíjali hrubú motoriku chodením po balančných kameňoch, jemnú motoriku prostredníctvom  farebných vibračných ovládačov. V Snoezelen miestnosti sa zoznámili s vibračným kamarátom korytnačkou Viktorom. Ten deťom priblížil čarovný svet zmyslov, ktoré deťom pomáhajú nielen v poznávaní, ale aj v relaxácii a harmonizácii celého tela. Optické svetelné vlákna, bublinkový valec či svetelné premietanie na stenu tiež na chviľu priviedlo našich kamarátov k príjemným pocitom uvoľnenia a zážitkom. (Mgr. Zuzana Karkošiaková)

 

Canisterapia

Vo štvrtok 26. novembra 2015 naše deti opäť absolvovali canisterapiu pod vedením p. Ľubky Báthoryovej a jej kamarátky Funny. Deti piekli koláče, stavali vežu z farebných pohárikov do ktorých ukrývali granulky, zahrali sa s vedierkami a vyrobili pre Funny náhrdelník z korálikov. Deti si hravou formou precvičili poznávanie farieb, jemnú motoriku a vizuomotorickú koordináciu. Zároveň prekonávali svoj strach a rozvíjali vzťah a empatiu voči zvieratku. (Mgr. Lenka Kollárová)

 

Výtvarno-kreatívny krúžok Šikulko

Dňa 1.decembra 2015 deti na výtvarno-kreatívnom krúžku Šikulko maľovali zimné rukavice. Vystrihnutú maketu museli deti vymaľovať farbou. Na okraj rukavice si nalepovali chumáče vaty, každý si mohol rukavicu dozdobiť ozdôbkami a trblietkami. Po skončení práce si deti spolu s Peťkou zaspievali pieseň „Zimný sen“ a aktivitu sme ukončili. (Mgr. Zuzana Vavreková)

 

Hipoterapia

Od 16. septembra do 2. decembra 2015 sme každú stredu nasadli spolu s kamarátmi zo ŠZŠ do autobusu, ktorý nás zaviezol do Bytčice na hipoterapiu. Strach čoskoro vystriedala radosť a tri koníky Šimon, Sandokan a Orin sa deťom postarali o nezabudnuteľné chvíle. Za odmenu im deti priniesli jabĺčka. Hoci dni už bývali chladnejšie, počasie nám prialo a veríme, že koníky na jar opäť uvidíme. (Mgr. Lenka Kollárová)

 

Vianočný koncert

Dňa 3. decembra 2015 prišli do našej ŠMŠ a ŠZŠ manželia Katarína a Peter Hlbockí. Prostredníctvom hry na tradičných slovenských hudobných nástrojoch, spevu a rozprávania nás oboznámili so zvykmi a tradíciami našich predkov počas predvianočného obdobia. Deti a žiaci počúvali so záujmom a svoju radosť vyjadrili potleskom, ale aj spevom najznámejšej vianočnej piesne „Tichá noc“. (Mgr. Lenka Kollárová)


Návšteva Mikuláša

Predvianočné obdobie je najkrajším obdobím v roku. Najmä pre deti je to obdobie prekvapení a zázrakov. V pondelok 7. decembra 2015 navštívil našu materskú školu Mikuláš spolu s anjelom. Deti s pani učiteľkami im zaspievali pieseň „Vitaj v našej škôlke“. Oči detí sa rozžiarili, keď každé dostalo balíček so sladkým prekvapením a ovocím. Pani učiteľky si o každom dieťatku pripravili krátku básničku. Stretnutie s Mikulášom a anjelom bolo pre deti určite krásnym zážitkom. (Mgr. Lenka Kollárová)


Športové dopoludnie s MŠ Borodáča

8. decembra 2015 sa v telocvični našej školy uskutočnilo Športové dopoludnie s deťmi z MŠ Borodáča. Deti súťažili v rôznych pohybových disciplínach. Taktiež mohli oddychovať v relaxačnom kútiku alebo vyfarbiť omaľovanku so športovcami. Na záver si deti spoločne pochutili na zdravom občerstvení vo forme čerstvého a sušeného ovocia. Na rozlúčku každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo na športovom dopoludní, bolo odmenené medailou a ovocím. (Mgr. Katarína Jakubičková)


Posedenie pri stromčeku

Vianoce sú krásnym sviatkom plným zvykov a tradícií, a preto ani tento rok nechýbala v našej ŠMŠ akcia s názvom Posedenie pri stromčeku, ktorá sa uskutočnila 16. decembra 2015. Deti si počas tohto dňa vykúzlili pravé anjelské Vianoce, ktorými ich sprevádzala bábka anjela. Deti mu pomohli vyrobiť vianočné ozdoby, ozdobiť stromček a dokonca si pre pravú vianočnú atmosféru spolu pričarovali aj papierový sneh zaklínadlom: „Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká.“. Keď bolo všetko hotové, spokojne si všetci posadali okolo prestretého stola s vianočnými koláčikmi, oplátkami a ovocím. Nakoniec nechýbalo ani prekvapenie v podobe darčekov pod vianočným stromčekom a spokojné úsmevy na detských tváričkách. (Mgr. Daniela Belušíková)

 

Výtvarno-kreatívny krúžok Šikulko

Dňa 17. decembra 2015 sa deti zúčastnili na výtvarno-kreatívnom krúžku Šikulko. Vyrábali Mikuláša z geometrických tvarov – trojuholník a kruh. Výrobok dotvorili trblietkami a vatou. Na záver sa deti rozlúčili a zapriali si spoločne s p. Peťkou Zaparaníkovou príjemné prežitie vianočných sviatkov a počúvali vianočné koledy. (Mgr. Katarína Jakubičková)


Vianočná akadémia

21. december 2015 bol pre nás výnimočným dňom. Deti, žiaci, pani učiteľky, rodičia, starí rodičia a známi sa stretli v Mestskom divadle Žilina na Vianočnej akadémii. Prípravy na toto tradičné podujatie prebiehali už niekoľko týždňov a výsledok bol úžasný. Scénu zdobili stromčeky zo snehových vločiek a tiež číslo 25 pri príležitosti 25. výročia našej školy. Prednú časť pódia zdobili konáriky ihličnatých stromov s množstvom svetielok. Ale to najkrajšie priniesli na pódium deti a žiaci. Naše deti si s pani učiteľkami pripravili tanec na pieseň „Zimný sen“. V programe pokračovali žiaci zo ŠZŠ, ktorí sa predstavili tancom, scénkami, spevom a vinšmi. Na záver všetkých prekvapili pani učiteľky tancom. Vianočná akadémia nám všetkým vyčarovala úsmev na tvári a účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom. (Mgr. Lenka Kollárová)

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET