Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor odborných intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Prioritne sa zameriava  na deti raného, predškolského a školského veku s cieľom včasnej diagnostiky a prevencie.

 

Personálne obsadenie:

špeciálny pedagóg

logopéd

psychológ

liečebný pedagóg

diplomovaný fyzioterapeut

sociálny pracovník

  

Cieľová skupina klientov: 

mentálne postihnutie                                                                                    

telesné postihnutie                                                                                                    

narušená komunikačná schopnosť - poruchy reči                                             

pervazívne vývinové poruchy - autizmus                                                         

viacnásobné postihnutie       

                                                              

Zameranie:

raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov                                                      

raná starostlivosť od 3 do 6 rokov

predškolská príprava

integrácia v materskej škole

integrácia v základnej škole

ďalšia príprava na povolanie

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET